shape
  shape
  Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімі

  Бөлімнің негізгі атқаратын қызметтері:
  1.    Қолданыстағы ББ жаңарту және бағдарламалық аккредиттеу, постмониторг процедураларынан өткізу  жұмыстарын ұйымдастырады.
  2.    Жаңа немесе инновациялық білім беру бағдарламаларын әзірлеу іс шараларын ұйымдастырады. 
  3.    Білім беру бағдарламаларына өзіндік бағалау  жүргізуін ұйымдастырады.
  4.    Жаңартылған ББ паспортын Реестрге тіркеу, Реестр сарапшыларының ескертулері мен ұсыныстары бойынша түзету жұмыстарын ұйымдастырады.
  5.    Мастер-кластар өткізуді,оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша факультет оқытушы-профессорлар құрамы үшін ішкі әдістемелік семинарлар мен тренингтер жоспарлайды және орындалуын  қадағалайды;
  6.    Факультеттерде ашық сабақтарды ұйымдастыру, студенттер сауалнамасының мониторингі арқылы оқытушы-профессорлар құрамының оқыту сапасын бақылау, оларды талқылау және оқу үрдісіне үздік тәжірибе алмасу жұмыстарын ұйымдастырады;
  7.    Оқу-әдістемелік кешендерді, силлабустарды, білім алушыларға сауалнама жүргізу нәтижелерін, ашық сабақтарды талдау арқылы білім беру оқыту сапасын ішкі қамсыздандыру  жүйесін дамытады;
  8.    Оқытушы-профессор құрамының оқу қызметіне білім және ғылым саласындағы озық тәжірибенің трансфертін ұйымдастырады;
  9.    Кәсіпорындармен, мектепте және мектепке дейінгі білім беру саласында дуалды оқыту жүйесін енгізуді кеңейтеді;
  10.    Университеттің  Оқу-әдістемелік комитетінің және Сенатының отырыстарына өз құзыреті шегінде қажетті материалдарды дайындайды;
  11.    Кафедра, факультет және оқытушы-профессор құрамының жеке жоспарлары, ақпараттық материалдар, есептер негізінде жарты жылдық және оқу жылындағы оқу-әдістемелік жұмыстың орындалуы туралы жиынтық ақпарат жасайды;
  12.    Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, ұйымдарымен және университеттің құрылымдық бөлімшелерімен құжаттарды дайындайды және хат алмасады;
  13.    Жаңа  кадр даярлау бағыттары  бойынша лицензия қосымшасын алу үшін тиісті кафедраға бағыт-бағдар береді, орындалуын қадағалайды;
  14.    Білім беру бағдарламалары бойынша Негізгі оқу жоспарын университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілуіне дайындауды ұйымдастырады, бекітілген жоспарлар сканерленіп университеттің сайтына салынуын қамтамасыз етеді;
  15.    Негізгі оқу жоспарларына сай 1 (бір) жылдық жұмыс оқу жоспарларының дайындалуын ұйымдастырады, университеттің Оқу-әдістемелік комитеттінде бекітілуге ұсынады және бекітілген жоспарлар сканерленіп университеттің  сайтына салынуын қамтамасыз етеді;
  16.    Portal.ayu.edu.kz  базасындағы пәндер каталогына үш тілде жаңа пәндерді ендіру, сонымен қатар оқу жоспарларының ендірілуін жүзеге асырады;
  17.    Білім беру бағдарламалары бойынша Элективті пәндер каталогын қалыптастырады;
  18.    Бітірушілердің дипломдық жұмыс тақырыптарының қайталанбауын сараптамадан өткізеді;
  19.    Оқу-әдістемелік жұмысқа қатысты ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді;
  20.    Академиялық кезеңдер қорытындысы бойынша университеттің білім беру бағдарламалары бойынша ақпаратты жинақтайды және дайындайды.
  21.    Білім алушылардың бағаланатын жазбаша жұмыстарын, ПОҚ оқу-әдістемелік және ғылыми еңбектерін плагиатқа тексереді.
  22.    Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесінің,  Факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының, Формальды емес білім беру арқылы алынған оқыту нәтижелерін тану комиссияларының жұмыстарын ұйымдастырады.  

  Шахабаев Ермахан Шахабаевич

  ermakhan.shahabayev@ayu.edu.kz

  Шахабаев Ермахан Шахабаевич

  Бөлім басшысы
  Полатбекова Карлыгаш Айдархановна

  karlotta@ayu.edu.kz

  Полатбекова Карлыгаш Айдархановна

  Бөлім Басшысының Орынбасары
  Нуралиева Жансая Кыдыралиевна

  zhansaya.nuraliyeva@ayu.edu.kz

  Нуралиева Жансая Кыдыралиевна

  Әдіскер
  Гүлнара Тасболатова

  gulnara.tasbolatova@ayu.edu.kz

  Гүлнара Тасболатова

  Әдіскер
  Пернебай Сәния

  saniya.pernebay@ayu.edu.kz

  Пернебай Сәния

  Әдіскер
  Сунакбаева Дилара Кахаровна

  dilara.sunakbayeva@ayu.edu.kz

  Сунакбаева Дилара Кахаровна

  Бас Эксперт
  Шалтаева Меруерт Абубакировна

  meruert69@ayu.edu.kz

  Шалтаева Меруерт Абубакировна

  Әдіскер
  Киянбекова Айдын Мадияровна

  aidyn.kiyanbekova@ayu.edu.kz

  Киянбекова Айдын Мадияровна

  Әдіскер
  Балтабаева Бибраба Турсынбайқызы

  bibraba.baltabayeva@ayu.edu.kz

  Балтабаева Бибраба Турсынбайқызы

  Әдіскер
  shapes
  shapes
  shapes